Vindkraften i Pajala kommun

Kärlekshjärtat i Suorsapakka
Pågående ärenden som ska komma upp och beslutas av kommunen är Käymävaara och Selkävaara projekten, där har fullmäktige möjlighet att lägga sitt veto avseende miljötillståndet. Ytterligare områden som identifierats är Karhuvaara söder om Pajala centralort mot Kirnujärvi.  Förstnämnda två projekten har varit föremål för debatt i samhället på grund av dess påverkan på miljön och nu lägger man fram ett nytt projekt vid Kirnujärvi där naturvärden, kulturvärden, lokalbefolkning och dess effekt på turismnäringen kommer givetvis att påverkas om projekten får genomföras.

Även om projekten genererar arbetskraft och ökad elproduktion är det viktigt att tänka på dess långsiktiga konsekvenser på helhetsperspektivet då man inför ny infrastruktur in i området. Därför är det viktigt att lokalsamhällets åsikter om hur man vill att landskapet ska se ut och sårbarheten i landskapet på lång sikt. Lokalbefolkningen och andras nyttjande av rekreation/friluftsliv, turismnäringen, rennäring, kulturvärden, naturvärden etc. som påverkas av att man för in vindkraft in i området ifråga.

I sammanhanget är det ur demokratisk synvinkel viktigt att kommunen har välgrundade översiktsplaner som visar vad som finns i området som följer bl. a. den europeiska landskapskonventionens (ELC) intentioner för att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskapet. Det är att se till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets medverkan i framtagandet av landskapsplaner.

Eventuell vindkraftsutbyggnaden kommer att påverka människor, fåglar, fladdermöss, rennäringen, turismnäringen etc. på ett negativt sätt och det är den bedömningens värden inte själva summan av höjdpunkter som ska vägas mot att vindkraften förs in som en infrastruktur i landskapet.  Att kollisioner med vindkraftverkens vingar leder till död eller allvarlig skada för många av dessa djur torde vara självklart. Dessutom kan projektet förstöra den naturliga miljön och dess ekosystem, orsaka bullerstörningar, ljusföroreningar och förändringar i habitat för många olika djurarter.

Områdena är också populärt för jakt, fiske och vandring, många människor kommer hit för att uppleva naturen och där får många utkomst från turismnäringen som växer allt starkare inom kommunen. I framtiden kommer turismnäringen att generera en stor del av intäkterna i kommunen och torde uppgå till drygt 500 miljoner om 20 till 30 år och den näringen genererar intäkterna så långt som vi kan tänka oss in i framtiden. Det är därför viktigt att skydda dessa områden och tänka på hur vindkraftsutbyggnad kan påverka dessa verksamheter och lokalbefolkningens behov av en orörd natur som människor sökt sig till.

Kommunens översiktsplaner är viktiga när det gäller att styra vindkraftsutbyggnaden på ett sätt som är förenligt med kommunens övriga planering och visioner för området. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens långsiktiga planer för markanvändning och utveckling, och den ska ta hänsyn till både sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Inte minst har allmänheten och lokalbefolkningen möjligheten att sätta sig in och yttra sig om hur man vill att landskapet nyttjas.

När det gäller vindkraftsutbyggnad är det viktigt att översiktsplanen anger lämpliga områden för vindkraftverk, baserat på kriterier som t.ex. påverkan på miljön och befolkningen, landskapsbild och kulturvärden. Det är också viktigt att översiktsplanen tydligt anger vilka områden som inte är lämpliga för vindkraftsutbyggnad då man har avvägt och haft ett helhetsperspektiv i sin bedömning.

För att uppnå en hållbar och balanserad vindkraftsutbyggnad, måste kommunen skapa en strategisk plan som tar hänsyn till både behovet av förnybar energi och vikten av att skydda landskapet och miljön. Översiktsplaner som beaktar både skyddet av natur- och kulturmiljön och främjandet av turism och förnybar energi kan vara en utmaning, men det finns flera möjligheter att förena dessa mål.

Genom att genomföra en noggrann och välplanerad analys av områden så kommer man att identifiera platser som kan vara lämpliga för vindkraftsutbyggnad och om områdena kommer att ligga i Pajala kommun får framtiden utvisa.

Mats Bodmark

Ordf. Naturskyddsföreningen i Pajala

Dela

Kommentera

One thought on “Vindkraften i Pajala kommun

  1. Mycket bra sammanfattning angående pågående och planerade projekt samt beskrivning av behovet av en bra och aktuell översiktsplan. Kommunens styrka är stora glesbebodda arealer, viktigt att den typen av marker finns kvar någonstans i Europa, det är troligen bara här högst upp i Skandinavien som det ännu är så. Den sista skärvan av vildmark. Viktigt att vi sköter om den för framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.